Skip to main content

Handhaving

Voor iedereen dezelfde regels. Dat is eerlijk en duidelijk. De VVD maakt daarom serieus werk van handhaving.

Zonder handhaving missen regels hun doel

De gemeente stelt op tal van terreinen regels vast. Bijvoorbeeld om de veiligheid te waarborgen of om overlast en schade aan het milieu te voorkomen. Gelukkig worden veel regels spontaan nageleefd. Waar echter willens en wetens overtredingen plaatsvinden moet de gemeente optreden. Niet alleen is dit wat inwoners en bedrijven simpelweg van de overheid verwachten, het is tevens een belangrijke voorwaarde voor rechtsgelijkheid en eerlijke concurrentie.

VVD: ergenissen in de buurt worden ook aangepakt

Hondenpoep, het laten slingeren van zwerfvuil, parkeren op de stoep, het illlegaal afsteken van vuurwerk. Allemaal voorbeelden van gedrag, waaraan veel inwoners zich - terecht - ergeren. In de APV zijn hiervoor verschillende verbodsbepalingen opgenomen. De VVD trekt extra handhavingscapaciteit uit om in de wijk mensen aan te spreken op ongewenst gedrag en zeker bij overlast actief te bekeuren.

De VVD investeert in effectieve handhaving

Bij de handhaving willen we optimaal gebruik maken van signalen van misstanden die inwoners en bedrijven aan de gemeente doorgeven. Vooral in het buitengebied komt de overheid zelf soms "ogen en oren" tekort. Voorwaarde is uiteraard wel dat meldingen serieus worden opgepakt en de melder een terugkoppeling krijgt wat er met zijn/haar informatie is gedaan.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk