Skip to main content

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Als PDF-bestand ( kb) downloaden.


 1. I

  Inleiding

 2. 1

  Goed en betaalbaar wonen

  1. 1.1

   Wonen

  2. 1.2

   Openbare ruimte

  3. 1.3

   Natuur en duurzaamheid

  4. 1.4

   Verkeer

  5. 1.5

   Lokale woonlasten

 3. 2

  Veiligheid en handhaving

  1. 2.1

   Veiligheid

  2. 2.2

   Handhaving

 4. 3

  Meedoen in de samenleving

  1. 3.1

   Zorg

  2. 3.2

   Onderwijs

  3. 3.3

   Sport

  4. 3.4

   Kunst en cultuur

 5. 4

  Economie

  1. 4.1

   Werk en inkomen

  2. 4.2

   Ondernemen

  3. 4.3

   Toerisme

  4. 4.4

   Agrarische sector

 6. 5

  Moderne en dienstbare gemeente

  1. 5.1

   Dienstverlening

  2. 5.2

   Moderne organisatie

  3. 5.3

   Financiën

  4. 5.4

   Opvang nieuwkomers
I. Inleiding


Eersel is een aantrekkelijke woongemeente met mooie dorpen en een groen buitengebied, midden in een economisch sterke en dynamische regio (Brainport). Op al die kwaliteiten mogen we best trots zijn. De wereld waarin we leven, werken en ondernemen verandert echter voortdurend. De uitdaging is om nu en in de toekomst een omgeving te bieden waarin het voor u als inwoner prima wonen en werken is. Een omgeving waarin u zich bovendien thuis voelt.

In ons verkiezingsprogramma geven we inhoud aan die ambitie: uw stem op de VVD is een keuze voor een verzorgde en veilige buurt, lage woonlasten, voldoende mogelijkheden tot recreeren en een goede bereikbaarheid. Binnen de ambitie om de aantrekkelijkheid als woon- en recreatiegemeente verder te vergroten is er specifiek aandacht voor een duurzame inrichting van het buitengebied en de leefbaarheid van de kleine kernen.

Als liberalen geven we ruimte aan het maken van individuele keuzes en particulier initiatief. Dat betekent voor de gemeente: vertrouwen in anderen hebben en durven loslaten, en daar waar nodig een steuntje in de rug geven. Handhaving is een logisch onderdeel van regels die we met elkaar afspreken.

Uitvoering van ons programma is uiteraard afhankelijk van uw steun bij de gemeenteraadsverkiezingen. Stem daarom op 21 maart VVD!1. Goed en betaalbaar wonen


1.1 Wonen
 • We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn waar mensen een eigen huis kunnen bouwen. Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen worden gestimuleerd. De gemeente is terughoudend bij het ontwikkelen van eigen bouwplannen en kiest eerder voor het faciliteren van het particulier initiatief.
 • Wij zijn voor eigen woningbezit. Dat is goed voor de leefomgeving. Bouwlocaties kunnen niet alleen bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben.
 • Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen (bijvoorbeeld groepswonen).
 • Huizenbezitters moeten makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woning te vergroten of aan te passen. Daarmee kan worden ingespeeld op veranderende woonwensen en het realiseren van energiebesparende maatregelen.
 • Het Kempische landschap is geen plek voor het plaatsen van windmolens.

De kwaliteit van het wonen in de gemeente Eersel wordt bepaald door de specifieke kleinschalige dorpse kwaliteiten. Ook het alom aanwezige groen is een belangrijke factor. Dat vereist een zorgvuldige ruimtelijke ordening, die gericht is op het behoud van historisch erfgoed, extra kwaliteitseisen voor beeldbepalende locaties en een zorgvuldige afstemming tussen bebouwing en openbare ruimte.


1.2 Openbare ruimte
 • De buurtschouw wordt binnen de hele gemeente ingezet als middel om de uitvoering van het beheer, onderhoud en handhaving binnen de openbare ruimte in directe samenspraak beter af te stemmen op de wensen en prioriteiten van onze inwoners en de betrokkenheid bij de eigen woonomgeving te vergroten (burgerparticipatie).
 • Buurtbewoners kunnen zo rechtsreeks een oordeel geven over de kwaliteit van beheeren onderhoudswerkzaamheden. Naast de buurtbewoners lopen de verantwoordelijken voor het beheer & onderhoud (wijkbeheerder en/of afdelingshoofd) en veiligheid & handhaving (wijkagent en/of BOA) mee. Verslagen van de buurtschouwen worden via de gemeentelijke website beschikbaar gesteld, inclusief de planning van afgesproken verbeteracties.
 • Het onderhoud van de openbare ruimte voldoet minimaal aan de daarvoor door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsnormen. Hierop wordt actief op gemonitord en gehandeld. Tijdelijke achterstanden, bijvoorbeeld t.g.v. ongunstige weersomstandigheden, worden in een tijdsbestek van maximaal 1 maand weggewerkt. Ons ambitieniveau voor openbaar groen is een 8+. Populair gezegd: wij willen geen brandnetels.
 • De frequentie van het machinaal vegen binnen de kom wordt verdubbeld.
 • Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Hierop wordt actief gehandhaafd en waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

Een schone, goed onderhouden wijk is belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van de bewoners.


1.3 Natuur en duurzaamheid
 • De natuur is toegankelijk voor recreatie. Waar mogelijk worden natuurontwikkeling en toeristische voorzieningen gecombineerd. De parkeerplaats bij de Cartierheide blijft gehandhaafd.
 • Een goed leefklimaat is ook voor het buitengebied de norm. Het vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de noodzakelijke ontwikkeling van nieuwe functies in het kader van de verandering die het buitengebied doormaakt. Verdere groei van geuremissies (stank) en daarmee gepaard gaande overlast (en mogelijke gezondheidsrisico’s) is ongewenst.
 • Om optimaal resultaat te kunnen boeken bij het verbeteren van de biodiversiteit staat bij natuurontwikkeling aantoonbare effectiviteit van maatregelen voorop. Zowel de te beschermen soorten als de daarvoor (in omvang) geschikte leefgebieden worden specifiek aangeduid.
 • We willen dat voor de inwoners van de gemeente Eersel inzichtelijk is waar energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor de eigen portemonnee en draagt bij aan een meer duurzame gemeente.
 • De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken.
 • Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.


1.4 Verkeer
 • Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is, zoals op bijvoorbeeld op de N284 (provinciale weg Reusel – Eersel) als belangrijkste verkeersader binnen de Kempen. Een goede toegang tot de snelweg A67 ontlast het secundaire wegennet: voor filevorming bij het Stuivertje wordt actief gezocht naar oplossingen.
 • Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling.
 • Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Wegen en fietspaden worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en een goede doorstroming voor alle gebruikers centraal staan.
 • De A67 vormt een barriere voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers). Een fiets- en voetgangersbrug over de A67 ter hoogte van de Haagdoorn en Meerheide kan dan zowel voor recreatief verkeer (o.a. voor het E3-strand) als voor woon-werkverkeer worden gebruikt.
 • De belasting van de kernen als gevolg van het doorgaande personen- en vrachtverkeer verdient continue aandacht vanwege gevolgen voor de veiligheidsbeleving en het woongenot. Als maatregelen tegen verkeerslawaai willen wij graag stil asfalt op de N397 (Eersel-Valkenswaard). Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om de geluidsoverlast van de A67 te minimaliseren.
 • De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. We zijn voorstander van initiatieven waarbij buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
 • Het ontwerp van verkeersdrempels moet altijd aangepast zijn aan de betreffende wijk en de bestaande bestrating. Dus geen opvallende lelijke obstakels.
 • De huidige Eindhovenseweg zorgt in Steensel voor een tweedeling van het dorp. Als de nieuwe afslag aan de A67 bij Veldhoven een feit is, wordt de Eindhovenseweg aangepakt. Daarbij willen wij de kosten drukken door werk met werk te maken en maximale cofinanciering te zoeken bij andere overheden.

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. De VVD wil dat knelpunten bij parkeren worden opgelost.


1.5 Lokale woonlasten
 • Woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
 • Belastingverhoging wordt nadrukkelijk gezien als een laatste redmiddel.
 • Wij zijn voorstander van zoveel mogelijk hergebruik van materialen. Afval is geen restproduct maar een grondstof. Doelstelling zou moeten zijn dat de inzameling en verweking van huisvuil geen geld kost maar juist geld oplevert. Wij kiezen voor het handhaven van het huidige systeem van afvalinzameling, waarbij verbetering in het nascheiden gezocht moet worden.
 • Groenafval kan wat ons betreft voortaan gratis worden aangeboden. Daarmee gaan we ook verrommeling (illegale stort) tegen.
 • Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres woont.

2. Veiligheid en handhaving


2.1 Veiligheid
 • Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. De veiligheid voor hulpverleners en/of vrijwilligers moet daarnaast gewaarborgd zijn.
 • De VVD wil dat er één wethouder verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk. Deze wethouder spoort zijn/haar collega's aan om de regeldruk in hun takenpakket te verminderen.
 • Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de oproepen verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
 • Aangifte doen kan op het bureau, via internet en bij de eigen wijkagent, die in dat geval op afspraak langs komt.
 • De gemeente pakt drugshandel aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten.
 • De bluswatervoorziening met brandkranen wordt periodiek getest en daarmee gecontroleerd en is 100% in orde. In het kader van preventie bieden we iedereen de mogelijkheid om een brandveiligheidscheck aan te vragen.
 • Om adequaat te kunnen reageren op rampen en incidenten dient regelmatig geoefend te worden. Gezien de ligging ten opzichte van Eindhoven Airport en het toegenomen aantal vliegbewegingen blijven oefeningen, gericht op het vliegverkeer, urgent.

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport moet veilig zijn.


2.2 Handhaving
 • Met extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) versterken we het toezicht op straat en in de wijk, zoals de bestrijding van overlast door hondenpoep, zwerfvuil, foutparkeren en illegaal afsteken van vuurwerk. Aan klachten en meldingen van overlast door inwoners wordt door de gemeente zoveel mogelijk follow-up gegeven. Bij geconstateerde overtredingen wordt in dit kader actief bekeurd.
 • Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht.
 • Bij overlast worden hangjongeren en hun ouders aangesproken op hinderlijk gedrag.
 • Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.
 • De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om overlast te bestrijden en de openbare orde te handhaven.
 • Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.

3. Meedoen in de samenleving


 • De VVD staat voor basisvoorzieningen in elke kern als wezenlijke onderdelen van elke dorpsgemeenschap: „h Basisonderwijs. „h Gemeenschapshuizen (MFA's). „h Steunpunten voor zorg.
 • Binnen het welzijnsbeleid wordt gericht gewerkt aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Gemeentelijke subsidieverlening dient daarom gestoeld te zijn op objectieve criteria en transparant te zijn.
 • Subsidies worden om die reden enkel verleend als de te bereiken maatschappelijke doelen en de verplichtingen die de subsidieontvanger daarbij op zich neemt zijn vastgelegd (prestatieafspraken).
 • Afgegeven subsidiebeschikkingen en huurovereenkomsten voor gemeentelijke accommodaties worden op het openbare gedeelte van de gemeentelijke website geplaatst, zodat zij door iedereen kunnen worden ingezien.
 • Elke vereniging die subsidie ontvangt organiseert jaarlijks minimaal één gratis, voor iedereen toegankelijke activiteit.

We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Woongenot wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de woningen en de buurt, maar evenzeer door de aanwezigheid van voorzieningen.

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe.


3.1 Zorg
 • De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die helpt om duidelijkheid te scheppen en in jouw belang meedenkt.
 • Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht.
 • Een goede afstemming van zorg op de behoefte wordt mede bepaald door de indicatiestelling. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk en evalueert dit jaarlijks.
 • We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken: Mantelzorgers kunnen voor concrete raad en advies terecht bij een steunpunt. De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen nemen van de zorg, en dat een goede vervanger het even overneemt.
 • We beknibbelen niet op hulp in het huishouden.
 • Het PGB (persoonsgebonden budget) blijft vanwege het belang van keuzevrijheid voor de cliënt een volwaardig alternatief voor zorg in natura. Tot een maximum van 2.500 euro per jaar is er achteraf geen controle op de uitgaven.
 • De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
 • De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die zijn overgeheveld naar de gemeente worden volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken.

Wij willen dat iedereen goede zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Als je gezondheid je onverhoopt in de steek laat, sta je er nooit alleen voor. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor (particuliere) zorg op kleine schaal.


3.2 Onderwijs
 • Een afgeronde opleiding is essentieel voor de toekomstige kansen op een baan. Voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd schoolverzuim worden daarom niet geaccepteerd.
 • Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken nauw samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun latere werk.
 • Een schoolgebouw is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er activiteiten in of nabij het schoolgebouw plaatsvinden die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals muziek, sport en cultuur. Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het primair onderwijs.
 • Scholen zorgen voor een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van pestgedrag en huiselijk geweld.
 • De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school (‘kiss and ride’ zones bij school).
 • Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, dan betalen zij dat vervoer zelf.

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.

 • Ieder kind heeft het recht om ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden moet de gemeente ingrijpen.
 • Wij willen af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke problemen bijna automatisch een medische component krijgen. Hierdoor bespaart de gemeente ook geld.
 • Alcoholgebruik is met name op jonge leeftijd (blijvend) schadelijk voor de gezondheid. Landelijk wordt een wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder gehanteerd. In het alcoholbeleid van de gemeente Eersel mogen daarom geen tegenstrijdige signalen worden afgegeven.

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen: we willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.


3.3 Sport
 • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches.
 • Het stimuleren van bewegen hoeft niet per definitie gericht te zijn op verenigingen. Individueel sporten is een maatschappelijke trend en daar moet beleid op ontwikkeld worden.
 • Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking.
 • Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen wordt een wezenlijke bijdrage in de kosten gevraagd. De financiële bijdrage die sporters zelf (indirect via hun contributie) leveren aan de kosten van het gebruik van hun sportaccommodatie wordt per vereniging inzichtelijk gemaakt. Eventuele individuele belemmeringen t.a.v. sportdeelname als gevolg van een laag inkomen worden via het minimabeleid weggenomen. Vergoeding in natura is daarbij maatgevend.
 • Demografische ontwikkelingen en veranderende sportbehoeften zorgen voor teruglopende ledenaantallen. Samenvoeging van accommodaties is nodig om te kunnen blijven investeren in goede sportfaciliteiten en de bezettingsgraad ook in de toekomst op peil te houden.

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.


3.4 Kunst en cultuur
 • Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. Wij willen dat alle kinderen kennis kunnen maken met muziek of cultuur.
 • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Monumenten dragen bij aan de identiteit en uitstraling van onze dorpen. Wij willen dat inwoners actief worden betrokken bij het aanwijzen van nieuwe monumenten binnen de gemeente.
 • Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige eisen.
 • Wij willen dat de cultuursector meer op eigen benen komt te staan en zich primair richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen dus niet louter afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. Als stelregel dient naast iedere euro subsidie, zelf minimaal één euro te worden verdiend.

Cultuur is van iedereen. Beleving van cultuur, lokale identiteit en historie vormt een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van onze dorpen. Verenigingsleven, cultuur- en muziekonderwijs en behoud van erfgoed staan daarbij centraal.


4. Economie


4.1 Werk en inkomen
 • De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan.
 • Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.
 • Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.
 • Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.

De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. De gemeente doet niet aan inkomensbeleid.


4.2 Ondernemen
 • Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels om die te schrappen.
 • Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.
 • We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
 • Alles wat de gemeente zelf in huis heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen (zoals een uittreksel Kamer van Koophandel) hoeft niet meer te worden ingeleverd.
 • Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale lasten staan vermeld.
 • Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
 • Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en kansrijke omgeving.
 • Een aantrekkelijk winkelgebied is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Wij pleiten voor een verkeerscirculatie-onderzoek in Eersel wat als uitkomst kan hebben dat de Nieuwstraat weer tweerichting wordt.
 • Stichting Promotie Eersel (SPE) is een succes en kan als basis dienen voor de heel de gemeente en daarnaast zou het concept Kempen-breed ingezet kunnen worden.
 • De gemeente stelt zo min mogelijk beperkingen aan openings- en sluitingstijden voor winkels.
 • Het Carquefouplein krijgt een welverdiende opknapbeurt.
 • Het herontwikkelen van oude bedrijfsterreinen heeft de voorkeur aan boven het aanleggen van nieuwe.

We willen allemaal graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente Eersel. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Wij blijven ons daarom inzetten voor een goed ondernemersklimaat en lagere (administratieve) lasten.


4.3 Toerisme
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert.
 • De landelijke bekendheid van de historische markt in Eersel moet optimaal worden benut. Bezoekers moeten op een logische wijze naar het centrum (Markt-Hint-Nieuwstraat) worden geleid.
 • Wij willen kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en voldoende diversiteit in het aanbod. Een vergroting van de mogelijkheden voor toeristische verblijfsrecreatie (zowel bij goed als bij slecht weer en ook in voor- en naseizoen) past in dit streven.
 • Recreatieve en toeristische voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn.
 • Het bestemmingsplan buitengebied biedt alleen ruimte voor horeca als nieuwe (neven-) activiteit op daarvoor vanuit toeristisch-recreatief perspectief geschikte en logische locaties en steeds met inachtneming van de geldende wettelijke minimumvereisten voor horecabedrijven en een goede ruimtelijke inpassing.
 • Bij promotie ligt de nadruk op de Kempen als toeristische bestemming. Het verder uitnutten van de Kempen als groene bestemming en wandel- en fietsregio verdient prioriteit.
 • Wij zien liever bungalows bij het E3-strand dan extra evenementen. Daarnaast mag het E3-terrein waar mogelijk openbaar toegankelijk zijn voor publiek.
 • Wij zijn voorstander om de nieuwe parkeerplaats aan de kop van de Hint verder uit te breiden voor zowel evenementen als recreatief (lang-)parkeren.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie. Mede door de ligging van Eersel in de overgang tussen stedelijk gebied en plattenland liggen hier bij uitstek kansen. Deze sector moet om die reden ruimhartig tegemoet worden getreden, zowel voor bestaande als voor nieuwe initiatieven. Het buitengebied heeft hierin een belangrijke rol. De gemeente Eersel wil een kwalitatief hoogwaardig toeristisch-recreatief product neerzetten. Een wildgroei aan initiatieven vormt hiervoor een directe bedreiging en wordt daarom tegengegaan.


4.4 Agrarische sector
 • (Agrarische) ondernemers moeten hun activiteiten in het buitengebied kunnen combineren met nevenactiviteiten, waarbij een levensvatbare schaal en kwaliteit een belangrijke toets is. Het ontplooien van nevenactiviteiten kan echter nooit de boventoon gaan voeren. Mocht dit wel het geval zijn dan zal er een heroriëntering van de agrarische activiteit moeten plaatsvinden, waarbij voortaan aan de eisen van de nieuw gekozen branche moet worden voldaan.
 • Wij willen het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, zonne-energie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector faciliteren door belemmerende regelgeving weg te nemen.
 • De biologische landbouw biedt vanuit de groeiende consumentenvraag economische kansen aan agrarische bedrijven. Vanuit dat oogpunt worden dit soort initiatieven ook gefaciliteerd. Biologische landbouw wordt echter niet specifiek gestimuleerd (geen voorkeurspositie). In plaats daarvan zet de gemeente in op een brede verduurzaming van de agrarische sector m.b.t. landschapsinrichting, milieu (o.a. terugdringen van verontreiniging met stikstofverbindingen en bestrijdingsmiddelen) en waterhuishouding.

We hebben veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector. De VVD wil de juiste voorwaarden en ruimte creëren waardoor de agrarische sector zich verder kan ontwikkelen. Randvoorwaarde is dat binnen het buitengebied sprake blijft van een goed en gezond leefklimaat. Behalve voor de agrarische sector biedt het buitengebied ook ruimte voor wonen en recreëren. We willen dat innovatie die is gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid, wordt gestimuleerd.


5. Moderne en dienstbare gemeente


5.1 Dienstverlening
 • De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
 • We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat ze er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
 • We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw identiteitsbewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.
 • Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies via de website toegankelijk te maken (open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.
 • Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.


5.2 Moderne organisatie
 • Wij werken aan een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
 • Wij zijn van mening dat in het kader van Veerkrachtig bestuur de mogelijkheid van een fusie met de vier andere Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden) serieus onderzocht moet worden. Er mag daarbij geen grote afstand ontstaan tussen burger en bestuur.
 • Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en richt de blik naar buiten. Gemeentelijke taken worden door de gemeente uitbesteed of samen met andere gemeenten uitgevoerd als daarmee voordeel kan worden behaald.
 • De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.
 • De gemeente Eersel verduurzaamt haar bedrijfsvoering alleen op die plekken waar dat bedrijfseconomisch rendabel is.

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorpsraden of buurtverenigingen, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.


5.3 Financiën
 • Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
 • We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten onterecht worden afgewenteld op de aanvrager.
 • Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te betalen. Een dergelijke situatie is al vervelend genoeg.
 • Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken.

We zijn voor minder en lage belastingen voor inwoners en bedrijven. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende mensen verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.


5.4 Opvang nieuwkomers
 • Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
 • Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.
 • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.